Skip to main content

Detectieweekend sparring

19

Sep 2022Leden informatie

In het weekend van 05-06.11.2022 zal een detectieproces georganiseerd worden. Alle geïnteresseerde atleten van 13 tot 20 jaar (uitkomend in de 4e Kup+, met binnenlandse wedstrijdervaring) worden gevraagd zich aan te melden via de volgende link: https://forms.office.com/r/H3Lgz2tczB

Let op: Dit tweede detectieweekend is optioneel voor atleten geselecteerd tijdens het eerste detectieweekend (jan/feb). Deze atleten zijn echter vrij om deel te nemen indien ze graag hun resultaten willen vergelijken met de vorige testreeks en willen deelnemen aan extra interactieve sessies (met feedback). De herbeoordeling van hen gebeurt pas tijdens het eerste detectieweekend van 2023.

Hoe schrijf ik me in?
 1. Aanmelding: Vul het aanmeldingsformulier in.
 2. Het oog van de coach - wedstrijd: Deel waar mogelijk video's van 2-3 wedstrijden uit verschillende competities (periode: augustus 2022 - november 2022). Deze zullen worden bekeken en geprofileerd door de beide Topsportcoaches en de Technisch Directeur (topsport@taekwondo.be).

Let op: het resultaat van de strijd maakt geen deel uit van de beoordeling.

 

Het detectieweekend

Etappe 1: 05.11.22 - Karteria Diest, Kluisbergstraat 21, 3290, Diest

10:00-12:30 Cadetten

12:30-15:00 Junioren

15:00-16:30 Senioren

Stage 2: 06.11.22 - Palais du Midi, Rue Roger Van Der Weyden 3, 1000 Brussel, 2de verdieping

09:45-11:45 Cadetten

12:00-14:00 Junioren / Senioren

Dit weekend wordt op dezelfde manier georganiseerd als in januari/februari 2022 (zie bijlage 1).

 

Bijlage 1

Potentiële atleten (13-20 jaar) zullen deelnemen aan een detectieperiode in twee fasen,

Talentdetectie (TD) Fase 1

 1. Invullen van een aangepaste vragenlijst Developing Excellence.
 2. Testbatterij voor fysieke beoordeling. De testbatterij zal verschillen voor elke leeftijdsgroep volgens de evolutie langs het continuüm van meting van ontwikkelingspotentieel naar meting van prestatiepotentieel (Moreira et al., 2014).

 

Talentdetectie (TD) Fase 2

Sporters nemen deel aan verschillende trainings- en sparringsituaties die tot doel hebben om kenmerken als ontdekkingsbereidheid, aanpassingsvermogen en besluitvorming aan het licht te brengen.

(Er zal een systematische observatieaanpak worden gebruikt om de beoordeling te helpen kwalificeren)

_________________________________________________________________________________________

 

Un processus de détection aura lieu le week-end du 05-06.11.2022. Tous les athlètes intéressés âgés de 13 à 20 ans (niveau 4ème Kup+, avec une expérience des compétitions nationales) sont invités à s’inscrire via le lien suivant: https://forms.office.com/r/H3Lgz2tczB

Note: Le deuxième processus de détection de l'année est facultatitf pour les athlètes sélectionnés lors du premier processus de détection (jan/fev). A cet égard, si ces athlètes souhaitent faire des tests de comparaison et avoir des sessions plus interactives (plus un retour d'information), ils peuvent s'inscrire mais c'est facultatif, ils n'auront pas de réévaluation avant les premiers jours de détection en 2023.

Comment s'inscrire?
 1. Demande d'intérêt: Veuillez remplir le formulaire de candidature
 2. L'œil de l'entraîneur - compétition: Dans la mesure du possible, veuillez partager des vidéos de 2 ou 3 matchs de différentes compétitions (période : août 2022 - novembre 2022). Celles-ci seront examinées et profilées par les deux entraîneurs de haut niveau et le directeur technique (topsport@taekwondo.be).

Veuillez noter que le résultat du combat ne fait pas partie de l'évaluation.

 

Week-end de détection

Étape 1 : 05.11.22 - Karteria Diest, Kluisbergstraat 21, 3290, Diest

10:00-12:30 Cadets

12:30-15:00 Juniors

15:00-16:30 Seniors

Etape 2 : 06.11.22 - Palais du Midi, Rue Roger Van Der Weyden 3, 1000 Bruxelles, 2ème étage

09:45-11:45 Cadets

12:00-14:00 Juniors / Seniors

Ce week-end suivra une approche similaire à celle utilisée en janvier / février 2022 (voir annexe 1).

Annexe 1

Les athlètes potentiels (13-20 ans) participeront à une période de détection en deux étapes,

Détection des talents (DT) Étape 1

 1. Remplir un questionnaire modifié sur le développement de l'excellence.
 2. Compléter une batterie de tests d'évaluation physique. La batterie de tests sera différente pour chaque groupe d'âge afin de progresser dans le continuum des mesures du potentiel de développement vers les mesures du potentiel de performance (Moreira et al., 2014).

 

Détection des talents (DT) Étape 2

Les athlètes prennent part à plusieurs situations d'entraînement et de combat qui permettront de révéler des caractéristiques telles que la volonté d'explorer, l'adaptabilité et la prise de décision.

(Une approche d'observation systématique sera utilisée pour aider à qualifier l'évaluation).

________________________________________________________________________________________

 

A detection process will be undertaken on the weekend of 05.11.2022-06.11.2022. All interested athletes between the ages of 13-20 years (competing at 4th Kup+, with domestic competition experience) are asked to apply via the following link: https://forms.office.com/r/H3Lgz2tczB

Note: This 2nd detectionweekend is optional for those athletes selected in the 1st detectionweekend (jan/feb). In this respect, if these athletes would like to do tests for comparison and have more interactive sessions (plus feedback) then they can register but it is optional, they will not have a re-assessment until the first detection days in 2023.

How do I register?
 1. Application of interest: Please complete the application form
 2. The coach’s eye - competition: Where possible please share videos of 2-3 matches from different competitions (period: August 2022 – November 2022). These will be reviewed and profiled by both Topsport coaches and the Technical director (topsport@taekwondo.be).

Please note that the result of the fight is not part of the review.

 

Detection weekend

Stage 1: 05.11.22 - Karteria Diest, Kluisbergstraat 21, 3290, Diest

10:00-12:30 Cadets

12:30-15:00 Juniors

15:00-16:30 Seniors

Stage 2: 06.11.22 - Palais du Midi, Rue Roger Van Der Weyden 3, 1000 Brussels, 2 floor

09:45-11:45 Cadets

12:00-14:00 Juniors / Seniors

This weekend will follow a similar approach to that employed in January / February 2022 (see Appendix 1).

 

Appendix 1

Potential athletes (13-20 years) will take part in a two-stage detection period,

Talent Detection (TD) Stage 1

 1. Complete a modified Developing Excellence questionnaire.
 2. Complete a battery of physical assessment protocols. The test battery will differ for each age group to move along the continuum of measures of development potential towards measures of performance potential (Moreira et al., 2014).

 

Talent Detection (TD) Stage 2

Athletes take part in several training and sparring situations that will help to reveal such characteristics as willingness to explore, adaptability and decision making.

(A systematic observation approach will be used to help qualify assessment)

Recent nieuws

Detectieweekend sparring

Op 5 en 6 november wordt er opnieuw een detectieweekend sparring georganiseerd door Technisch Directeur Topsport Dave Cook.

Lees meer
Club in de kijker Keumgang Genk

Voor de club in de kijker van augustus trokken we naar Genk voor een babbel met Rosario Ieracitano over zijn club Keumgang Genk.

Lees meer
Workshop met Dave Cook

Op zaterdag 3 september organiseert Dave Cook, technisch directeur topsport, een interessante workshop voor atleten en coaches.

Lees meer
Digitale lidkaarten

Taekwondo Vlaanderen stapt over op digitale lidkaarten

Lees meer
Zomerregeling

In juli en augustus schakelt het secretariaat over naar een zomerregeling. Ontdek hier wat dit net betekent.

Lees meer
Opleiding tot club-API in najaar 2022

Samen met de vechtsportfederaties organiseren we dit najaar opnieuw de opleiding tot club-API.

Lees meer
Club in de kijker Chin Dojang Menen

Voor de club in de kijker van de maand juni hadden we een babbel met hoofdtrainer Freddy Degryse van de club Chin Dojang Menen.

Lees meer
"Kers op de taart van 50 jaar taekwondo"

Grootmeesters Louis Michez en Saïd Boucham leggen op woensdag 15 juni hun examen voor negende dan af in Korea. Wij peilden naar de stress en het gevoel daags voor de grote dag.

Lees meer